Εκτύπωση

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / WHO ARE WE ?

Posted in ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης (Ι.Ε.Α.) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός φορέας που σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενδοκοινωνιακής αποκατάστασης. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους με διάφορες μορφές αναπηρίας, όπως κινητική, αισθητηριακή, νοητική ή διανοητική. Η υλοποίηση βασίζεται κυρίως στον εθελοντισμό από φοιτητές, ιδιώτες, μέλη των οικογενειών, καθώς και από τους ίδιους τους ανθρώπους με αναπηρία, αν και υπάρχουν ορισμένες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, οργανώνονται προγράμματα εκπαίδευσης εθελοντών, καθώς επίσης και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας, ενώ υλοποιούνται και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκές πηγές, όπως ανταλλαγές νέων, αποστολή εθελοντών με ή χωρίς αναπηρία σε άλλες χώρες, φιλοξενία εθελοντών με ή χωρίς αναπηρία από άλλες χώρες κ.α.

Το ΙΕΑ συνεργάζεται με τους περισσότερους φορείς της Θεσσαλονίκης που δραστηριοποιούνται στην αναπηρία, καθώς επίσης και με μια σειρά φορέων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ είναι μέλος δικτύων και οργανισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης βραβεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εθελοντική του δράση, το 2008.

 
 
 
 
 

Institute for Community Rehabilitation (I.C.R.) is a non-governmental and not for profit organisation which plans and implements projects of social inclusion and community rehabilitation. The projects concern persons with various forms of disability, such as physical, sensory, mental or intellectual. The implementation of the project is based mainly on volunteering by students, members of families as well as persons with disabilities themselves. However, there are some specific professional services.

Moreover, ICR organises training projects for volunteers, as well as activities for sensitisation of the community. It also organises projects funded by European sources, such as youth exchanges, sending volunteers with or without disability to other countries, hosting volunteers with or without disability from other countries, etc.

ICR cooperates with most of the organisations that are active in the disability sector in Thessaloniki, as well as with a number of organisations from European countries. ICR is also member of European level networks and organisations.

Institute for Community Rehabilitation has been awarded the “Prize of Family” from the Ministry of Health and Social Solidarity of Greece, for the year 2008.