Εκτύπωση

ΣΤΟΧΟΙ / GOALS

Posted in ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Η κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες.

 • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρίες με την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης, υποστήριξης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας.

 • Η επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων που άπτονται της αναπηρίας.

 • Η ανάπτυξη μεθόδων, προτύπων και τεχνικών, δια των οποίων διευκολύνεται η καθημερινή ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες, ενισχύεται η ατομική αίσθηση αξιοπρέπειας και βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση.

 • Η κοινωνική ενσωμάτωση και ατομική ανέλιξη των ανθρώπων με αναπηρίες.

 • Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου επί των σχετικών με την αναπηρία θεμάτων.

 • Η ενημέρωση των ανθρώπων με αναπηρίες για θέματα που τους αφορούν, ως οι εξελίξεις της επιστήμης σχετικά με τις διάφορες παθήσεις και άλλα ζητήματα.

 • Η γενικότερη προσπάθεια παροχής, ή σύστασης ή υπόδειξης ίσων ευκαιριών για τους ανθρώπους με αναπηρίες.

   

   

   

  • The social intervention at all levels to improve the quality of life of people with disabilities.

  • Providing high quality services to people with disabilities by implementing programs of assistance, support , education , entertainment .

  • Scientific research and study issues related to disability .

  • The development of standards methods and techniques that will facilitate the daily lives of people with disabilities , reinforce the sense of individual dignity and improve self esteem .

  • The social integration and personal development of people with disabilities .

  • Inform the society at a larger scale on disability issues.

  • Inform people with disabilities on issues that concern them, like the progress and discoveries of science on various diseases and other issues .

  • Offer equal opportunities for people with disabilities .