GreekEnglish (UK)

IGOS: Ποιοτικές συνθήκες εργασίας για όλους

Εκτύπωση

IGOS

Posted in IGOS

 

IGOS: "Ποιοτικές συνθήκες εργασίας γι α όλους"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007 – 2013

Συμπραξη Leonardo da vinci -

Σχέδιο-No.: 2009-1-IE1-LEO04-00708 2

01.08.2009 – 31.07.2011

 

Σχέδιο Σύμπραξης

 

Με επιτυχία έληξε η σύμπραξη IGOS: “Ποιοτικές Συνθήκες Εργασίας για Όλους” που πραγματοποιήθηκε από το 2009 έως το 2011.

Το επίκεντρο της σύμπραξης ήταν η συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας ενδιαφέροντος επαγγελματιών και οργανισμών, οι οποίοι να συνεργαστούν στον τομέα των υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εξειδίκευση και παραδείγματα καλών πρακτικών, να συζητήσουν προκλήσεις και να συγκρίνουν λύσεις στον τομέα των προστατευμένων υπηρεσιών απασχόλησης. Ο απώτερος σκοπός είναι η υποστήριξη και διευκόλυνση της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών, διευκολύνσεων και ευκαιριών για την μετάβαση των ανθρώπων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας.

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παροχέων Υπηρεσιών προς Ανθρώπους με Αναπηρίες (EASPD, Βέλγιο) και οι συμπράττοντες φορείς από την Αυστρία (Jugend am Werk), τη Γαλλία (Unapei), τη Γερμανία (BAG:WfbM), την Ελλάδα (Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης), την Ιταλία (Scuola Viva Onlus) και την Πορτογαλία(Varios) συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ενδιαφέροντος. Ο Ιρλανδικός οργανισμός Cope Foundation δυστυχώς δεν εγκρίθηκε να συμμετέχει, από την Εθνική του Υπηρεσία, αλλά όμως πήρε μέρος στην σύμπραξη και κατάρτισε αναφορές ποιότητας για την αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας του προγράμματος.

Οι "Προστατευμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης" μπορούν να οριστούν ως υπηρεσίες που προσφέρονται σε ανθρώπους με αναπηρίες, οι οποίοι, εξ αιτίας της αναπηρίας τους δεν έχουν προς το παρόν τη δυνατότητα να εργαστούν στην ανοικτή αγορά εργασίας, δεδομένου του ότι το είδος και ο βαθμός αναπηρίας τους εμποδίζει να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής ανοικτής αγοράς εργασίας.

Οι στόχοι της σύμπραξης ήταν η δημιουργία και προώθηση κοινών δεσμών και δικτύων, η ενίσχυση της συνεργασίας σε κοινά θέματα, η αντιπαραβολή, η σύγκριση και το μοίρασμα κοινών αξιών και προσεγγίσεων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, μέσα στους στόχους περιλαμβάνονταν η ικανοποίηση εμφανιζόμενων αναγκών και προκλήσεων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της αναπηρίας, καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων και πρακτικών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση μέσα στην Ε.Ε.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, κάθε συμπράττων οργανισμός παρέδωσε γραπτά άρθρα σε επιλεγμένα θέματα, στα οποία περιγράφονται οι καθημερινές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Κάθε επιλεγμένο θέμα συζητήθηκε σε βάθος κατά την διάρκεια των δώδεκα ομαδικών συναντήσεων του προγράμματος, οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ του Οκτωβρίου 2009 και του Ιουνίου 2011. Συμπληρωματικά, της εργασίας μελέτης, οργανώθηκαν πολλές θεματικές επισκέψεις σε φορείς, στις αντίστοιχες χώρες φιλοξενίας κατά τη διάρκεια των ομαδικών συναντήσεων του προγράμματος.

Ως αποτέλεσμα της εργασίας μελέτης και των θεματικών επισκέψεων, η σύμπραξη επεξεργάστηκε μια αναφορά του προγράμματος, η οποία περιέχει συλλογή πληροφοριών, στατιστικών και ορισμών, σχετικών με τις προστατευμένες υπηρεσίες απασχόλησης από όλες τις συμμετέχουσες χώρες (Work Plan 1), περίληψη αντιπαραβολής και σύγκρισης των διαφορετικών μοντέλων πρακτικών κάθε συμμετέχουσας χώρας (Work Plan 2) καθώς και περίληψη αντιπαραβολής και σύγκρισης μοντέλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μετάβασης σε προγράμματα της ανοικτής αγοράς εργασίας (Work Plan 3).

Η σύμπραξη πέτυχε μια μεγαλύτερη αποσαφήνιση τόσο της διαφορετικότητας στον τομέα των προστατευμένων υπηρεσιών απασχόλησης εντός της Ε.Ε., όσο και του ευρέως κοινού σκοπού, ο οποίος είναι η ενίσχυση των ανθρώπων με αναπηρίες ώστε να ανακτήσουν τις εργασιακές τους ικανότητες, κάτι που λειτουργεί ως "εργαλείο" αποκατάστασης (βλ. αναφορά του προγράμματος, Work Plan 5: Περίληψη των ευρημάτων).

Η σύμπραξη επίσης άνοιξε το δρόμο για το μέλλον με τον ξεκάθαρο εντοπισμό των εμφανιζόμενων αναγκών και προκλήσεων, ενώ κατέθεσε και προτάσεις (Work Plan 6).

Κατά τη διάρκεια της σύμπραξης, πραγματοποιήθηκαν σταθερά προσπάθειες διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενός εντύπου, της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας και της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Στην αναφορά του προγράμματος, το Work Plan 4 παρέχει μια περίληψη των διαφορετικών στρατηγικών διάδοσης στις συμμετέχουσες χώρες.

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την ειδική ομάδα ενδιαφέροντος των επαγγελματιών και των οργανισμών που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα οικοδομήσουν πάνω στο αποτέλεσμα του προγράμματος το έργο τους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του δικτύου της EASPD) (συνέχιση της Ομάδας Ενδιαφέροντος για τις Υπηρεσίες Απασχόλησης – IGOS).

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Οι προτάσεις της σύμπραξης του IGOS βασίζονται στον καθορισμένο σκοπό του σχεδίου που είναι:

 

 • Η ανάπτυξη κοινών πλαισίων και εργαλείων με σκοπό την βελτίωση του μέλλοντος των ανθρώπων με αναπηρίες, έτσι ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητές τους, και να αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την μετάβαση και εισαγωγή στην αγορά εργασίας.

 

Αυτές οι προτάσεις βασίζονται συγκεκριμένα στα αποτελέσματα και τα ευρήματα του σχεδίου. Εστιάζονται στην πληροφόρηση και την αύξηση ενημέρωσης σε όλους τους ενδιαφερομένους του τομέα της αναπηρίας σε θέματα και ζητήματα που επηρεάζουν και επιδρούν στο μέλλον των προστατευμένων υπηρεσιών απασχόλησης για Άτομα με αναπηρίες.

 

Μέσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ανάγκη για:

 

 1. Μεγαλύτερη αποσαφήνιση των αρχών και υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα για το τι αποτελούν οι Προστατευμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης και οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των σχετικών νομικών πλαισίων που υπάρχουν στο κάθε Κράτος Μέλος.

 2. Εξίσωση της εργασίας σε Προστατευμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης με την απασχόληση στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

 3. Αναθεώρηση των Εθνικών ορισμών της αναπηρίας από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, έτσι ώστε να διαβεβαιώνεται πως δεν εμποδίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία.

 4. Βελτίωση της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες και τις Προστατευμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης από την EUROSTAT.

 5. Βελτίωση της επεξεργασίας των Εθνικών Στατιστικών, σε συνεργασία με την EUROSTAT με σκοπό τα δεδομένα να γίνουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα.

 6. Αυστηρή εφαρμογή αποτελεσματικών αναλογικών συστημάτων (ποσόστωση) για την απασχόληση για άτομα με αναπηρίες όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

 7. Εναρμόνιση των αναλογικών συστημάτων απασχόλησης για την προώθηση ίσων δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ.

 8. Παραπάνω ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων στις Προστατευμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

 9. Οδηγίες που περιλαμβάνουν σταθερή χρηματοδότηση των Προστατευμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης.

 10. Προστασία των ΠΥΑ από τον ανταγωνισμό και τις πρακτικές που σχετίζονται με τις διαφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς.

 11. Εναρμόνιση των επιδοματικών πολιτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επαρκές εισόδημα σε όλα τα άτομα με αναπηρίες.

 12. Έλεγχο και σύγκριση της ποιότητας των Προστατευμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης με βάση συγκεκριμένα επίπεδα.

 13. Καλύτερη κατανόηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετάβασης στην ανοιχτή αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες, από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 14. Δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων μετάβασης στην εργασία, καθώς επίσης και ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής.

 15. Την δυνατότητα για τα άτομα με αναπηρίες να επιστρέψουν στις Προστατευμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης εάν χρειαστεί (intra-job mobility).

 16. Επιπλέον ανάπτυξη εξατομικευμένης μετάβασης σε εργασιακά προγράμματα.

 17. Ανταλλαγή ικανοτήτων διοίκησης και εξειδίκευσης μεταξύ των Προστατευμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης και της ανοιχτής αγοράς εργασίας.